CZĘŚCI ZAMIENNE

DO PODESTÓW RUCHOMYCH

Dostawa 24h
w całej Europie
Osobisty opiekun
klienta
Tysiące części w trzech
magazynach w Europie
Zadowoleni klienci
w całej Europie

Regulamin Sklepu Internetowego AMERPARTS 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania oraz zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, znajdującego się pod adresem www.amerparts.pl, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 
Podstawowe definicje, wykorzystane w Regulaminie:

Sklep Internetowy - Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.amerparts.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Klient - osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą opartą na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokonująca zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Sprzedawca – AWP PARTS SP.Z O.O. z siedzibą w Łodzi 90-752 przy ul. Żeligowskiego3/5, wpisana do KRS pod numerem 0000270398 NIP: 729-261-43-26, będąca właścicielem oraz administratorem Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz będąca przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Konto Użytkownika – Indywidualne konto Klienta, utworzone w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, zawierające dane Klienta, służące do realizacji zamówień, przeglądania historii zamówień, umożliwiające edytowanie danych Klienta.

Opiekun Klienta – pracownik AWP PARTS SP.Z O.O. odpowiedzialny za kontakt z Klientem

Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zamówienia, umożliwiający Klientowi wybranie i zamówienie towarów a także ustalenie oraz modyfikację takich elementów jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz sposób płatności.

Umowa – umowa sprzedaży zawierana przy pomocy środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu systemu informatycznego, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.amerparts.pl. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej działającej na dowolnym serwerze.
 

§2 Rejestracja

Aby dokonać zamówienia, Klient powinien posiadać Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna, bezpłatna i niezbędna do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 
Klient musi mieć prawo do reprezentowania podmiotu gospodarczego, na który zakłada konto.

W celu dokonania rejestracji, Klient na stronie internetowej amerparts.pl wybiera opcję „Zarejestruj się”, po czym wypełnia formularz wniosku o nowe konto, w trakcie którego wskazuje następujące dane: imię i nazwisko osoby obsługującej konto, nazwa, adres i NIP firmy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Po wypełnieniu formularza rejestracji, Opiekun Klienta firmy AWP PARTS SP.Z O.O otrzyma wniosek o stworzenie nowego Konta Użytkownika. Po utworzeniu Konta Klient otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą link, który przekieruje Klienta do Konta Użytkownika i umożliwi pierwsze zalogowanie do Konta.

Otrzymany link jest aktywny 24 godziny. W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z właścicielem Sklepu Internetowego za pośrednictwem adresu mailowego: info@amerparts.net

Przy pierwszym logowaniu, Klient zostanie poproszony o zmianę hasła do Konta.

Dane podane przez Klienta w formularzu będą wykorzystane przez Sprzedawcę dla realizacji zamówienia.

Klient ma możliwość edycji swoich danych podstawowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz hasło. Aby edytować dane dotyczące firmy: nazwa firmy, dane adresowe oraz adresy punktów dostawy Klient powinien skontaktować się mailowo z Opiekunem Klienta w celu aktualizacji wspomnianych danych.

Dane Klienta, o których mowa w pkt. 3. powyżej powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

Po utworzeniu Konta Użytkownika i zmianie hasła, każde kolejne logowanie odbywa się przy użyciu danych logowania: login – adres e-mail podany przy rejestracji, hasło – hasło ustanowione przez Klienta w trakcie pierwszego logowania.

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną, do
wyłącznej wiadomości Klienta.

Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z posiadania konta  w Sklepie Internetowym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres: info@amerparts.net
 

§3 Zamówienia

Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. Informację o przerwie technicznej Sprzedawca każdorazowo zamieści na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia składane w dni wolne od pracy lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Składanie zamówień odbywa się tylko po uprzednim utworzeniu Konta Użytkownika na stronie Sklepu.

Zamówienie może zostać złożone przez Opiekuna Klienta AWP PARTS SP.Z O.O, bądź bezpośrednio przez Klienta. Warunkiem złożenia zamówienia przez Opiekuna Klienta w jego imieniu jest przesłanie przez Klienta za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość (email, potwierdzenie w formie sms) potwierdzenia, zawierającego informacje o nazwie, numerze katalogowym oraz ilości zamawianych Towarów a także potwierdzenie adresu dostawy.

Klient kompletuje zamówienie w Sklepie, wybierając prezentowany przez Sprzedawcę Towar. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Sprawdź cenę” a następnie pojawia się opcja „Do Koszyka” znajdująca się pod danym Towarem w Sklepie Internetowym.

Po wybraniu opcji „Sprawdź cenę” pojawia się cena danego Towaru, która jest aktualna 24 godziny . Jeśli zamówienie zostanie złożone dnia następnego, należy wtedy sprawdzić cenę ponownie.
 
Klient ma możliwość modyfikacji ilości Towarów, dodanych do Koszyka.

Każda zmiana ilości Towaru powinna zostać zatwierdzona przyciskiem „Aktualizuj”. System przeliczy koszty, uwzględniając ilość Towaru.

Aby kontynuować zakupy, należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy”.

Procedura dodawania Towarów do Koszyka zostaje zakończona poprzez wybór przez Klienta polecenia „Realizacja zamówienia”

Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Klientowi wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie: wskazanie zamówionych Towarów, cenę zamówionych Towarów, potwierdzenie kosztu oraz rodzaju dostawy Towarów.

Następnie Klient uzupełnia pole „Nr zamówienia” – według wewnętrznej numeracji firmy, następnie dokonuje wyboru punktu dostawy Towaru oraz sposobu płatności za Towar.

Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się, iż dane punktu dostawy są prawidłowe i aktualne.

Klient składa zamówienie wybierając polecenie „Złóż Zamówienie”. Wybranie przez Klienta powyższego polecenia skutkuje wysłaniem formularza zamówienia do Sprzedawcy.

Po weryfikacji i zatwierdzeniu zamówienia przez Opiekuna Klienta, Klient otrzyma powiadomienie o zmianie statusu zamówienia na „Zatwierdzone” na adres mailowy podany przy rejestracji. Od tego momentu rozpoczyna się proces realizacji zamówienia.

Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 10. powyżej.

Opiekun Klienta poinformuje Klienta, za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres elektroniczny, podany w formularzu rejestracyjnym, o dalszych zmianach w statusie zamówienia

Towar sprowadzony na specjalne zamówienie (oznakowany w systemie jako „Na zamówienie”) nie podlega zwrotowi..
 

§ 4 Ceny

Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym są cenami netto w złotych polskich.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu.

Cena podana w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia przez Klienta cena nie zmieni się, niezależnie od zmian w serwisie.
Powyższa informacja nie dotyczy sytuacji opisanej w punkcie 4.

W przypadku zamówienia Towaru określonego jako „Na zamówienie” podana cena jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie. Po uzyskaniu informacji na temat ceny, Opiekun Klienta skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzeniu ceny ostatecznej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Ceny promocyjne wprowadzone po dokonaniu przez Klienta zamówienia nie mają wpływu na cenę, jaką Klient zobowiązany jest uiścić za złożone zamówienie. Różnica w cenie promocyjnej oraz cenie towaru podczas składania zamówienia nie są zwracane Klientowi.

Sprzedawca prezentuje opis każdego prezentowanego Towaru zawierający między innymi jego: nazwę, numer katalogowy, typ, markę. Wszelkie użyte marki nie sugerują, że są to oryginalne części, zdjęcia części w Sklepie nie zawsze odpowiadają rzeczywistości i maja charakter podglądowy.

Klient ponosi koszt dostawy Towaru, który uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja o koszcie wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru zawarta będzie w formularzu zamówienie Klienta. W sporadycznych przypadkach (przesyłki ponadgabarytowe, przesyłki zawierające towary podlegające konwencji ADR o przewozie towarów i ładunków niebezpiecznych – np. akumulatory) cena dostawy może ulec zmianie. W takich przypadkach Opiekun poinformuje Klienta o przewidywanej cenie dostawy.
 

§ 5 Płatność i Realizacja Zamówienia

Sposób uiszczenia przez Klienta należności za towar oraz kosztu dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia metody płatności.
Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
 • płatność terminowa, przelew bankowy na konto bankowe w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., numer konta: PL 16 1020 3352 0000 1702 0255 0457
 • płatność przy odbiorze przesyłki tzw. przesyłka „za pobraniem”,
 • przedpłata na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury proforma
 
Klient nie ma możliwości łączenia różnych metod płatności w jednym zamówieniu.

Dostawa towarów odbywa się w sposób określony przez Kupującego w formularzu zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 5, 6 i 7 poniżej.

Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, co może mieć wpływ na realizację zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony przez Klienta Towar okaże się niedostępny w magazynie, czas realizacji może się wydłużyć, o czym Opiekun Klienta każdorazowo poinformuje Klienta. W powyższym przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi całą otrzymana od niego sumę pieniężną.

W przypadku, gdy tylko część Towarów w złożonym przez Klienta zamówieniu jest niedostępna w magazynie, a część można zrealizować, wówczas Opiekun Klienta skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia indywidualnego sposobu realizacji tego zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności, o której mowa w pkt. 2 c, sugeruje się, aby Klient dokonał zapłaty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury proforma, przedpłata nie jest podstawą rezerwacji towaru do czasu zaksięgowanie wpłaty na konto.

Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera sugerowane jest, aby Klient sprawdził w obecności kuriera kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego, stan zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie stwierdzonych wad oraz braków zamówienia i uszkodzeń opakowania zewnętrznego swojemu Opiekunowi Klienta.

Sprzedawca realizuje także zamówienia, które mają być wysyłane poza terytorium Polski. W tym przypadku paczki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki jest zgodny z cennikiem firmy kurierskiej.
 

§6 Reklamacje

Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową.
 
W powyższej sytuacji, Klient ma prawo do złożenia reklamacji danego Towaru przez Sprzedawcę oraz zażądać jednego z trzech działań:
 • wymiany towaru na nowy wolny od wad,
 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny
 
Jeśli dostarczona część jest niezgodna z zamówieniem lub jeśli widoczne jest uszkodzenie części (inne niż uszkodzenie spowodowane transportem), należy powiadomić przedstawiciela AWP Parts Sp. z o.o. w ciągu 48 godzin.

Z wysyłką reklamowanych bądź zwracanych firmie AWP Parts Sp. z o.o. części, należy wstrzymać się do czasu otrzymania na właściwy adres e-mail, zarejestrowanego formularza reklamacyjnego wraz z nadanym numerem reklamacji. Formularz oraz prośba o wysłanie części zostanie przekazana przez Dział Reklamacji.
Właściwie wypełniony Formularz Reklamacyjny należy dołączyć w dwóch egzemplarzach - jedna kopia musi znajdować się w widocznym miejscu na zewnątrz opakowania.

Termin, w którym Sprzedawca rozpatrzy złożoną przez Klienta reklamację wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamowanej części na magazyn Sprzedawcy.
Termin może ulec zmianie, jeśli produkt zostanie poddany ekspertyzie lub odesłany do producenta. 

W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z kopią dowodu zakupu tego Towaru na adres: AWP Parts SP.Z O.O. ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 ZGIERZ, oraz przesłać wypełniony formularz reklamacyjny: returns@amerparts.net

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

§7 Odstąpienie od umowy / Zwrot

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym tylko i wyłącznie w przypadku braku dostępności towaru na magazynie bądź w przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Za wydłużony termin realizacji uznaje się termin dłuższy niż podany przez Opiekuna Klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Oświadczenie powinno zostać złożone drogą mailową na adres: returns@amerparts.net

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Towarów objętych zamówieniem bądź niektórych z nich.

Sprzedawca dokona potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego odebraniu w formie wiadomości elektronicznej. Potwierdzenie wysłane zostaje na adres e-mail Klienta wskazany w przy rejestracji.

Warunkiem zwrotu pełnowartościowej części jest brak jakichkolwiek oznak użytkowania oraz montażu.

Przy zwrocie pełnowartościowej części będzie pobierana opłata w wysokości 15% wartości zwracanej części, jako koszt obsługi procesu zwrotu.

Koszty przesyłki zwracanej części pokrywa Klient.

Towar sprowadzony na specjalne zamówienie (oznakowany w systemie jako „Na zamówienie”) nie podlega odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 

§8 Gwarancje

Jeżeli szczegółowa informacja o produkcie, zawarta w jego opisie, nie stanowi inaczej, podstawowa gwarancja na Towary w Sklepie Internetowym wynosi 6 miesięcy. Wspomniany okres gwarancyjny nie dotyczy Towarów, wymienionych w punkcie 2. poniżej.

Grupy Towarów objęte specjalnymi warunkami gwarancji:
 • akumulatory – 12 miesięcy
 • prostowniki – 12 miesięcy
 • cewki gaszenia oraz cewki gazu– gwarancja rozruchowa
 • styczniki – gwarancja rozruchowa
 
Gwarancja obejmuje niewłaściwe funkcjonowanie produktu powstałe na etapie produkcji bądź utratę właściwego funkcjonowania.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych błędnym podłączeniem części, uszkodzeniem mechanicznym oraz używaniem Towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub uszkodzeniem w transporcie.

Procedura reklamacyjna opisana jest w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu.
 

§9 Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest: AWP Parts SP. Z O.O. ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, w tym w szczególności imienia, nazwiska, danych firmy, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
 
 1. Dane osobowe o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu będą wykorzystywane w celu realizacji transakcji zakupu, w tym realizacji płatności Klienta oraz dostarczenia zamówionego Towaru. W tym celu dane Klienta mogą zostać przekazane podmiotom obsługującym transakcje przelewu oraz podmiotom zajmującym się dostawą towaru.
   
 2. Poza podmiotami wskazanymi w punkcie 2 niniejszego paragrafu dane Klienta nie będą przekazywane i powierzane innym podmiotom.
 
 1. Dane osobowe Klienta gromadzone są z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty oraz zaprzestania ich wykorzystywania.
 
 1. Wyrażając zgodę, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.
 

§10 Prawa Własności Intelektualnej

Sklep Internetowy, w tym jego poszczególne teksty, układ i opis prezentowanych treści, rozwiązania nawigacyjne, elementy graficzne, opracowania i kompilacje materiałów, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 

§11 Polityka Cookies

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, związane z korzystaniem z witryny Sklepu Internetowego, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak np. login, co ma na celu przyspieszenie oraz ułatwienie korzystania z witryny Sklepu Internetowego.
 
 1. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
 
 1. Klient w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, lub usunąć stałe pliki cookies przy pomocy odpowiednich opcji przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie mu odmiennej treści Sklepu Internetowego, jak również spowodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego.
 
 1. W celu zarządzania plikami cookies Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej oraz z opcjami prywatności producenta urządzenia, za pomocą którego Klient korzysta z witryny Sklepu Internetowego.
 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, niniejszy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym. Treść regulaminu jest obowiązująca dla stron umowy sprzedaży zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 
 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 
 1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego regulaminu, który w pozostałej części pozostaje ważny. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zastąpi nieważne postanowienia regulaminu, nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

Biuro obsługi klienta w Polsce

 

(+ 48) 883 001 214

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  
od PN do PT w godzinach: 8:00 - 16:00
 

info@amerparts.net

Skontaktujemy się z Tobą 
jak tylko to będzie możliwe