>
do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest AWP Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-752 przy ul. Żeligowskiego 3/5 (dalej „My” „AmerParts” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.amerparts.pl (dalej „amerparts.pl”).
 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas a udzielimy wszelkich informacji. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@amerparts.net bądź pocztą na adres Łódź 90-752 przy ul. Żeligowskiego 3/5. 


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na amerparts.pl
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez AmerParts?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z amerparts.pl, w tym dokonywania zakupów na naszej platformie.
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji na amerparts.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AmerParts, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.wyszukiwanie słów kluczowych, oraz zarządzanie Twoją aktywnością na amerparts.pl
 • dostosowywania kategorii ofert dostosowanych do Twoich wyszukiwań
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją
wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszej platformy amerparts.pl
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są firmie rachunkowej ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O., oraz firmie H88 s.a. z siedzibą w Poznaniu
 

Google Analytics

AmerParts współpracuje z „Google Analytics“: Mowa tu o internetowym narzędziu do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianym przez Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, czyli pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z danej strony internetowej.
Uzyskane dzięki cookie informacje, dotyczące użytkowania przez Ciebie danej strony internetowej są z reguły przekazywane i zapisywane na jednym z serwerów Google w USA. Na stronach internetowych serwisu amerparts.pl aktywowana została funkcja anonimizacji adresu IP, przez co adres IP użytkownika Google jest skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących członkami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełen adres IP przekazywany jest na serwery Google w USA, a następnie tam skracany. Na zlecenie operatora strony, Google wykorzysta te informacje, aby analizować Twoją aktywność na stronie, tworzyć raporty dotyczące korzystania ze strony, jak również w celu świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z użytkowaniem strony oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją wyszukiwarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec rejestrowaniu cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna. Możesz ponadto zablokować rejestrowanie oraz opracowywanie przez Google danych gromadzonych za pośrednictwem cookies i dotyczących Twojego korzystania ze strony (łącznie ze swoim adresem IP) instalując dostępny na poniższej stronie
dodatek do przeglądarki (Plug-in):
 
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym amerparts.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  jednakże są one profilowane (dobieranie pasujących ofert produktowych na bazie Twoich zakupów w naszym sklepie)
nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez amerparts.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy
osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 

Ochrona Twoich danych, bezpieczeństwo

W celach ochrony Twoich danych osobowych przed niepożądanym ich przejęciem i ujawnieniem oraz uciążliwą komunikacją typu spam, stosujemy standardowe metody bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, hasła oraz fizyczne zabezpieczenia. Informacje dotyczące Twojego profilu są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonym serwerze i chronione zabezpieczeniem typu Firewall. Dane dotyczące kart kredytowych nie są przez serwis amerparts.pl rejestrowane.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,
 
2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
 
3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
 
4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,
 
5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
 
6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,
 
7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl